Bass Accessories

Strings

SS8107
SKU: SS8107
Super Sensitive Red Label Strings
J61034m
SKU: J61034M
Prelude Bass Strings
 

Rosin

pops
SKU: POPS
Pops Bass Rosin
SR3X
SKU: SR3X
Sherman's Bass Rosin
810864X2
SKU: 810864X2
Kolstein All-Weather Bass Rosin
CSR
SKU: CSR
Carlsson Bass Rosin
13731
SKU: 13731
Hidersine Grade 1 Bass Rosin (Cold Temp)
13732
SKU: 13732
Hidersine Grade 2 Bass Rosin (Medium Temp)

Mutes

3128
SKU: BM20
Bass Tourte Mute
125C
SKU: 1285
Ebony Bass Practice Mute
1327KN
SKU: 1327KN
Bass Wire Mute

Cleaners

107RE
SKU: 107RE
Renaissance String Instrument Polish
 
 

Other

EBTIP
SKU: EBTIP
Bass End Pin Rubber Tip
XBA
SKU: XBA
Bass End Pin Anchor
4080
SKU: 4080
Bass End Pin Holder
137D
SKU: 1387D
Bass Dampit
SA-22
SKU: SA-22
Ingles Bass Stand
ST8
SKU: ST8
Snark Tuner