Bass Accessories

Strings

SS8107

SKU: SS8107
Super Sensitive Red Label Strings
J61034m

SKU: J61034M
Prelude Bass Strings
 

Rosin

pops

SKU: POPS
Pops Bass Rosin
SR3X

SKU: SR3X
Sherman’s Bass Rosin
810864X2

SKU: 810864X2
Kolstein All-Weather Bass Rosin
CSR

SKU: CSR
Carlsson Bass Rosin
13731

SKU: 13731
Hidersine Grade 1 Bass Rosin (Cold Temp)
13732

SKU: 13732
Hidersine Grade 2 Bass Rosin (Medium Temp)

Mutes

3128

SKU: BM20
Bass Tourte Mute
125C

SKU: 1285
Ebony Bass Practice Mute
1327KN

SKU: 1327KN
Bass Wire Mute

Cleaners

107RE

SKU: 107RE
Renaissance String Instrument Polish
 
 

Other

EBTIP

SKU: EBTIP
Bass End Pin Rubber Tip
XBA

SKU: XBA
Bass End Pin Anchor
4080

SKU: 4080
Bass End Pin Holder
137D

SKU: 1387D
Bass Dampit
SA-22

SKU: SA-22
Ingles Bass Stand
ST8

SKU: ST8
Snark Tuner